ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายณัทธร นิพนธ์ทิวากาล
Mr. Natthorn Niponthiwakal
สังกัดปัจจุบัน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ทุนกรมทรัพยสินทางปัญญา)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ทุนกรมทรัพยสินทางปัญญา)
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระดับ โท
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา University of Edinburgh
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562