ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปพิชญา คิวเจริญวงษ์
Miss Paphitchaya Kewcharoenvong
สังกัดปัจจุบัน กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ทุนกรมทรัพยสินทางปัญญา)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (ทุนกรมทรัพยสินทางปัญญา)
ไปศึกษาวิชา เภสัชศาสตร์
เน้น เภสัชกรรม
ระดับ โท
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา University of Michigan, Ann Arbor
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562