Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุมิตา บุญแนบ
Miss SUMITA BOONNAB
สังกัดปัจจุบัน โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2560
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 3
ตามความต้องการของ โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ไปศึกษาวิชา เคมี
เน้น เคมีอินทรีย์
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง สุมิตา บุญแนบ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th