Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางศิศิรา ดอนสมัคร
MRS. SISIRA DONSAMUCK
สังกัดปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ เน้น การวิเคราะห์ด้านยา/ เภสัชบำบัด/ เภสัชกรรมคลินิก/ การบริบาลทางเภสัชกรรม
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Cardiff University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง ศิศิรา ดอนสมัคร

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th