ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนิกา คงสวัสดิ์
MISS CHANIKA KONGSAWAT
สังกัดปัจจุบัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา Science Communication/ Education
ระดับ โท
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561