Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ
MR. CHOLAWIT THONGCHAROENCHAIKIT
สังกัดปัจจุบัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 4
ตามความต้องการของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา ชีววิทยา เน้น สัตววิทยา
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Hokkaido University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th