Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายพรพล ธรรมรงค์รัตน์
MR. PORNPON THAMRONGRAT
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2558
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย เน้น เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality Technology)
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Leicester
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง พรพล ธรรมรงค์รัตน์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th