Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน
MR. NIPAT LIMSANGOUAN
สังกัดปัจจุบัน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2557
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 3
ตามความต้องการของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไปศึกษาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร
เน้น Non-Thermal Food Processing
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th