Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์
MR. SITTHISAK PRASANPHAN
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2557
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 1
ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา วัสดุศาสตร์
เน้น อลูมินาเซรามิกส์
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563

ส่ง e-mail ถึง สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th