ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสุภกุญช์ พนาสวัสดิ์วงศ์
Mr. Supakun Panasawatwong
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2557
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 4
ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษาวิชา คณิตศาสตร์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์
เน้น คณิตศาสตร์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์/ การจัดการ/ ประกันภัย
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Leeds
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562