Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิชญาภรณ์ ศรีธัญโกศ
Miss Pishyaporn Sritangos
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2557
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเภสัชวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไปศึกษาวิชา เภสัชวิทยา
เน้น สารเคมีบำบัด/ พิษวิทยา
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Manchester
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง พิชญาภรณ์ ศรีธัญโกศ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th