Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล
MR. KITTIPONG JEAMWITTAYANUKUL
สังกัดปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง กิตติพงศ์ เจียมวิทยานุกูล

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th