Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม
MR. NATTAWAT YACHUM
สังกัดปัจจุบัน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
เน้น การพัฒนาโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง ณัฐวัฒน์ ยะชุ่ม

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th