Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายพงศกร วังคำแหง
MR. PONGSAKORN WANGKUMHANG
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)
เน้น ารพัฒนา workflow ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจาก Next Generation Sequencer (NGS)
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University College London
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง พงศกร วังคำแหง

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th