Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย
MISS PINTIP VAJAROTHAI
สังกัดปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ไปศึกษาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เน้น การบริหารจัดการโครงการด้านทรัพยากรน้ำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Applying Innovation and Technology for Project Management in Water Resource Management)
ระดับ เอก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Twente
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง พิณทิพย์ วัชโรทัย

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th