Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวตวิษา พิพัฒน์ฐิติกร
MISS TAWISA PIPATTHITIKORN
สังกัดปัจจุบัน ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เน้น นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Nagaoka University of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง ตวิษา พิพัฒน์ฐิติกร

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th