Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวริษฐ์ วิปุลานุสาสน์
MR. WARIT WIPULANUSAT
สังกัดปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ/ วิศวกรรมการผลิต/ วิศวกรรมวัสดุ
เน้น การจัดการนวัตกรรม/ การจัดการเทคโนโลยี/ ห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
ระดับ เอก
ประเทศ ออสเตรเลีย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Griffith University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th