Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปวรัตน์ นนทศิลป์
MISS PAWARAT NONTASIL
สังกัดปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรรมซอฟต์แวร์ (SWE) หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรรมซอฟต์แวร์ (SWE) หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย
เน้น Human Computer Interaction (HCI)
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Bath
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2564

ส่ง e-mail ถึง ปวรัตน์ นนทศิลป์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th