Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี
MR. WACHIRAPUN PUNKRAWEE
สังกัดปัจจุบัน โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ไปศึกษาวิชา นวัตกรรมวัสดุ
เน้น เทคโนโลยีพลังงาน
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Kyushu University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง วชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th