Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนวพร แทนบุญ
MISS NAWABHORN TANBOON
สังกัดปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 5
ตามความต้องการของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เน้น Management of Innovation : Strategy and H.R.
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Strathclyde
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง นวพร แทนบุญ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th