Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายนคร ประดิษฐ์
Mr. Nakorn Pradit
สังกัดปัจจุบัน สถาบันวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2556
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ สภาบันวิจัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาวิชา Ecology
เน้น Animal Ecology and Systematics (Insect ecology)
ระดับ เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Rutgers the state University of New Jersey
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562

ส่ง e-mail ถึง นคร ประดิษฐ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th