ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรพรรณ เชาวนพงษ์
MISS JIRAPAN CHAOWANAPONG
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา Technology Management/ Innovation Management
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560