Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสรณ์ สุวรรณโชติ
MR. SORN SUWANNACHOT
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง สรณ์ สุวรรณโชติ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th