ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวีระ ธันยาภิรักษ์
MR. VEERA THANYAPHIRAK
สังกัดปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
เน้น ไฟฟ้ากำลัง
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560