Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสัญชัย ยอดมณี
MR. SANCHAI YOTMANEE
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ไปศึกษาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์
เน้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development)
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of READING
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง สัญชัย ยอดมณี

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th