ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติศักดิ์ ถิ่นพันธุ์
MR. KITTISAK TINPUN
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 4
ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ไปศึกษาวิชา คณิตศาสตร์
เน้น Abstract Algebra
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ เยอรมนี
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Potsdam
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562