Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ
MR. THANARAT TANMANEEPRASERT
สังกัดปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Southampton
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง ธนารัตน์ ตันมณีประเสริฐ

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th