Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายทวีศักดิ์ ตรงติรกุล
MR. THAWEESAK TRONGTIRAKUL
สังกัดปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
เน้น วิศวกรรมวัดคุม/ Remote Sensing
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563

ส่ง e-mail ถึง ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th