Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายพฤทธิ์ พุฒจร
MR. PRUET PUTJORN
สังกัดปัจจุบัน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2555
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Kent
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง พฤทธิ์ พุฒจร

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th