Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายอัษฎางค์ แตงไทย
Mr. AUSDANG THANGTHAI
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ ภาษาศาสตร์คำนวณ
เน้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ/ ภาษาพูด
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of East Anglia
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง อัษฎางค์ แตงไทย

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th