ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรอนงค์ หนูชูเชื้อ
Miss ONANONG NUCHUCHUA
สังกัดปัจจุบัน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 6
ตามความต้องการของ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ไปศึกษาวิชา Biomedical Engineering
เน้น Biomedical Engineering/ Bio-Physics/ Nanobiotechnology/ Biochemistry/ Pharmaceutical Sciences/ Tissue Engineering/ Nono-Electronics
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Leiden University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560