ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริญญา อ่อนอัฐ
Miss Sirinya ON-AT
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน บุคคลในต่างประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เน้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ฝรั่งเศส
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560