ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายประวีณ อมรธรรมวุฒิ
Mr. PRAWEEN AMONTAMAVUT
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน บุคคลในต่างประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เน้น Software/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Takushoku University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560