ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสริญญา ศาลางาม
Miss SARINYA SALA-NGAM
สังกัดปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน บุคคลในต่างประเทศ
สาขา 1
ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไปศึกษาวิชา Industrial and Manufacturing Engineering/ Mechanical and Manufacturing System
เน้น Logistic and Supply chain/ Operation research/ Production/ Scheduling
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Nihon University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

สาขาวิชาเอก Industrial Engineering and Management
สถาบันการศึกษา Nihon University
ประเทศ ญี่ปุ่น
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2557

ชื่อปริญญา Doctor of Engineering
สาขาวิชาเอก Indutrial Engineering and Management
สถาบันการศึกษา Nihon University
ประเทศ ญี่ปุ่น
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560