ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายธงชัย คล้ายคลึง
Mr. THONGCHAI KLAYKLUENG
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562