Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรรยา พรหมเฉลิม
Miss CHANYA PHROMCHALOEM
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 4
ตามความต้องการของ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ไปศึกษาวิชา เคมี
เน้น เคมีอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง จรรยา พรหมเฉลิม

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th