Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพุทธพรรณี บุญมาก
Miss PHUTTAPHANNEE BOONMAK
สังกัดปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 4
ตามความต้องการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ไปศึกษาวิชา ชีววิทยา
เน้น สัตววิทยา
ระดับ เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง พุทธพรรณี บุญมาก

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th