Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา เมืองนาค
Miss NITTAYA MUANGNAK
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน ศึกษาในประเทศ
สาขา 2
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับ โท-เอก
ประเทศ ไทย
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง นิตยา เมืองนาค

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th