ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปฐมพร พูลสวัสดิ์
Miss PATOMPORN PULSAWAD
สังกัดปัจจุบัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งไทย
ไปศึกษาวิชา เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)/ สิ่งแวดล้อม
เน้น เน้น เคมีอินทรีย์
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Strathclyde
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563