Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์
Mr. PIYAPHONG PANPISUT
สังกัดปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไปศึกษาวิชา Medical Sciences
เน้น เน้น Oral Health Sciences
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University College London
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th