ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวราวุฒิ พุทธให้
Mr. WARAVUT PUTHAI
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ไปศึกษาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน/ ชีวฟิสิกส์
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Hiroshima University
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

ชื่อปริญญา Doctor of Engineering
สาขาวิชาเอก Chemical Engineering
สถาบันการศึกษา Hiroshima University
ประเทศ ญี่ปุ่น
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560