ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิจิตรา โหราเรือง
Miss WIJITRA HORARUANG
สังกัดปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 3
ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไปศึกษาวิชา พันธุวิศวกรรม
ระดับ เอก
ประเทศ สหราชอาณาจักร
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Glasgow
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562