ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายชัยวัฒน์ กิตติเดชา
Mr. CHAIWAT KITTIDECHA
สังกัดปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
เน้น เน้น การจัดการการผลิต
ระดับ เอก
ประเทศ ญี่ปุ่น
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Nagaoka University of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ข้อมูลการศึกษา

ชื่อปริญญา Doctor of Engineering
สาขาวิชาเอก Information Science and Control Enginering
สถาบันการศึกษา Nagaoka University of Technology
ประเทศ ญี่ปุ่น
สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560