Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางธัญลักษม์ ดีกา
Mrs. TANYALUK DEEKA
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ไปศึกษาวิชา Computer Engineering
เน้น เน้น Network Security/ wireless
ระดับ โท-เอก หรือเอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ โท
สถานศึกษา University of Southampton
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560

ส่ง e-mail ถึง ธัญลักษม์ ดีกา

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th