Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางปณิชา เกศเกษมสกุล (เครือสา)
Mrs. PANICHA Kaskasamkul KRUASA
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 4
ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาวิชา สถิติ/ สถิติประยุกต์
เน้น เน้น การวิจัยดำเนินงาน
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Southampton
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง ปณิชา เกศเกษมสกุล (เครือสา)

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th