ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์
Mr. SIWAROTE SIRILUCK
สังกัดปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 1
ตามความต้องการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไปศึกษาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่
เน้น เน้น การจัดการทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Non Renewable Resources)
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Leeds
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560