Scholar Information System  

 

ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายสังกัป สุดสวาสดิ์
Mr. SANGKAB SUDSAWARD
สังกัดปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 3
ปีที่ได้รับ 2554
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปศึกษาวิชา Biomedical Sciences/ Physiological Sciences/ Exercise Physiology/ Molecular Biology/ Health Sciences
ระดับ เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of SALFORD
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

ส่ง e-mail ถึง สังกัป สุดสวาสดิ์

 

| Home | หน้าหลัก | สืบค้นข้อมูล | ลงทะเบียน | ลืม password |

http://stscholar.nstda.or.th