ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นายวรวิทย์ มีสุข
Mr. VORAWIT MEESUK
สังกัดปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน พัฒนาข้าราชการ
สาขา 2
ตามความต้องการของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ไปศึกษาวิชา แบบจำลองอุทกวิทยา (Hydrological Model)
ระดับ เอก
ประเทศ เนเธอร์แลนด์
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา Delft University of Technology
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560