ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัญชิษฐา สัจจารักษ์
Miss Anchittha Satjarak
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 3
ตามความต้องการของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปศึกษาวิชา Phycology (Systematics)/ อนุกรมวิธานของสาหร่าย
เน้น สาหร่ายน้ำจืด
ระดับ โท-เอก
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Wisconsin-Madison
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560