ข้อมูลนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนฤมล ประทานวณิช
Miss Naruemon Pratanwanich
สังกัดปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯที่ได้รับ
เฟส 31
ปีที่ได้รับ 2553
ประเภททุน บุคคลทั่วไป
สาขา 2
ตามความต้องการของ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไปศึกษาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เน้น Data Centri
ระดับ โท-เอก
ประเทศ อังกฤษ
สถานภาพทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา
ระดับ เอก
สถานศึกษา University of Cambridge
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560